Rear Window <br> 5%
Front Side Windows 70% <br> Back Side Windows 25%
Front Windshield 70% <br> Side Window 35% <br> Sunroof 5%
Sunroof 15%
Side Windows 35%
Side Windows 5%
Front Side Window 15% <br> Back Side Window 5%
Front Windshield 50% <br> Side Windows 15%
Front Windshield 70% <br> Side Windows 35%
Side Windows 35%
15%
Side Window 15%
Front Windshield 70% <br> Front Side Windows 35%